Curcuma longa L beneficial for a good mental balance

Composition per daily dose of 1 capsule
500mg Turmeric Extract (Curcuma longa L.) BCM-95® with
475 mg curcuminoids (curcumin, demethoxycurcumin, didemethoxycurcumin)
and volatile oils (tumerone, atlantone, zingiberone)